Kanchi Top Bar
Kanchi Top Bar
Kanchi Top Bar
Kanchi Top Bar
Kanchi Top Bar
Kanchi Top Bar
Kanchi Top Bar
Home Yellow Pages Classifieds Jobs Matrimonial News
  Sankara Matam
  Kanchi - A brief sketch
  Shower of Gold
  Mutts in Kancheepuram
Sri Adi Sankara & Sri Kamakoti Peetam
Sankara History By Art
  Matam Branches
  Guruparamparas
  Temples
  Sri Varadaraja Perumal
  Sri Yadokthakari
  Ashtabhuja Perumal
  Sri Kachapeswar
  Sri Kailasanathar
  Kumarakottam
Pandava Dhootha Perumal
  Sri Ekamreswarar
  Sri Ulagalanda Perumal
  Sri Kamakshi Devi
Sri Pachaivannar and Sri Pavalavannar
Sri Vaikunta Natha Permul
  Chitragupta Temple

 
 Guruparampara of Sri Kanchi Kama Koti Peetam
Sl.No Name of the Guruparampara
1 Sri. Sankara Bhagavad Padaeharya
2 Sri. Mandana Misra (Sri Sureswaraeharya)
3 Sri. Sarvagnathamendra Saraswati
4 Sri. Satya Bodhendra Saraswati
5 Sri. Gnanandendra Saraswati
6 Sri. Suddhanandendra Saraswati
7 Sri. Anantanandendra Saraswati
8 Sri. Kaivalyanandendra Saraswati
9 Sri. Kripa Sankarendra Saraswati
10 Sri. Sureswarendra Saraswati
11 Sri. Sivananda Chit Ganendra Saraswati
12 Sri. Chandra Sekharendra Saraswati-I
13 Sri. Sat Chit Ganendra Saraswati
14 Sri. Vidya Ganendra Saraswati-I
15 Sri.Geesppati Gangadharendra Saraswati
16 Sri.Ujvala Sankarendra Saraswati
17 Sri. (Balaguru) Sadasivendra Saraswati
18 Sri. (Yogi Tilaka) Surendra Saraswati
19 Sri. Marthanda Vidya Ganendra Saraswati
20 Sri. Sri Mooka Sankarendra Saraswati
21 Sri. Saravabhowma Chandrasekarendra Saraswati
22 Sri. Paripooma Bodendra Saraswati
23 Sri. Sat Chit Surendra Saraswati
24 Sri. Chit Sukendra Saraswati
25 Sri. Saehidananda Ganendra Saraswati
26 Sri. Pragna Ganendra Saraswati
27 Sri. Chitvilasendra Saraswati
28 Sri. Mahadevendra Saraswati-I
29 Sri. Poorna Bhodendra Saraswati
30 Sri. Bhodendra Saraswati
31 Sri. (Seelanidhi) Brahmananda Ganendra Saraswati
32 Sri. Chitananda Ganendra Saraswati
33 Sri. Saehidanandendra Saraswati
34 Sri. Chandrasekharendra Saraswati-II
35 Sri. (Bahuroopa) Chitsukendra Saraswati
36 Sri. Chit Sukanandendra Saraswati
37 Sri. Vidya Ganendra Saraswati-II
38 Sri. Dheera Abhinava Sankarendra Saraswati
39 Sri. Satehit Vilasendra Saraswati
40 Sri. Sobana Maha Devendra Saraswati
41 Sri. Gangadharendra Saraswati
42 Sri. Brahmananda Ganendra Saraswati
43 Sri. Ananda Ganendra Saraswati
44 Sri. Pooma Bodhendra Vijayendra Saraswati-II
45 Sri. Paramasivendra Saraswati
46 Sri. Sandrananda Bhodendra Saraswati
47 Sri. Chandra Sekharendra Saraswati-III
48 Sri. Chitvilasa Advaitananda Bhodendra Saraswati
49 Sri. Maha Devendra Saraswati-III
50 Sri. Chandra Choodendra Saraswati-I
51 Sri. Vidya Theerthendra Saraswati
52 Sri. Sankaranandendra Saraswati
53 Sri. Poornanda Sadasivendra Saraswati
54 Sri. Vyasachala Maha Devendra Saraswati-II
55 Sri. Chandra Choodendra Saraswati
56 Sri. Sarvagana Sadasiva Bhodendra Saraswati
57 Sri. Paramasivendra- Saraswati-II
58 Sri. Viswadhika Atma Bhodendra Saraswati
59 Sri. Bhagavannama Bhodhendra Saraswati
60 Sri. Advaitatma Prakasendra Saraswati
61 Sri. Mahadevendra Saraswati-III
62 Sri. Chandrasekarendra Saraswati-IV
63 Sri. Maha Devendra Saraswati-IV
64 Sri. Chandra Sekarendra Saraswati-V
65 Sri. Sudarsana Mahadevendra Saraswati
66 Sri. Chandra Sekarendra Saraswati-VI
67 Sri. Maha Devendra Saraswati-V
68 Sri. Chandra Sekarendra Saraswati-VII
69 Sri. Jayendra Saraswati
70 Sri. Sankara Vijayendra Saraswati